WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

 

 1. Gwarantem jakości urządzenia …………………………………………………… zwane dalej urządzeniem jest
  ALPHA TECHNOLOGY sp. z o.o z siedzibą w Krakowie ul. Balicka 182 30-149 Kraków
  i jest udzielona wyłącznie na urządzenia sprzedane w Polsce.

 

 1. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady materiałowe lub produkcyjne tkwiące w urządzeniu i ujawnione w ciągu
  12 miesięcy od daty odbioru urządzenia przez Odbiorcę.

 

 1. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują pod warunkiem wylegitymowania się ważnym Dokumentem Gwarancyjnym.

 

 1. Gwarant usunie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym w ciągu 21 dni licząc od daty dostarczenia urządzenia
  do producenta lub autoryzowanego punktu serwisowego.

 

 1. Gwarancja podstawowa ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.

 

 1. Urządzenie powinno być oddane do naprawy gwarancyjnej razem z kompletnym wyposażeniem standardowym,
  czyste i z czytelną tabliczką znamionową.

 

 1. Koszty dojazdu serwisanta lub dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego celem naprawy gwarancyjnej ponosi Gwarant.

 

 1. Wady lub uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowej eksploatacji, transportu lub wynikłe z przekroczenia dozwolonych
  maksymalnych parametrów znamionowych urządzenia wskazanych w instrukcji obsługi urządzenia będą usuwane na koszt użytkownika.

 

 1. Pojęcie naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, których zobowiązany
  jest użytkownik we własnym zakresie takich jak przykładowo smarowanie, regulacje i inne.

 

 1. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
  niewłaściwej konserwacji urządzenia, samodzielnych ingerencji i zmian użytkownika w oryginalną konstrukcję urządzenia,
  stosowania nieoryginalnych części zamiennych, wykonywaniem napraw przez osoby nieupoważnione, usterki powstałe na skutek
  kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem.

 

 1. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne takie jak pęknięcia, zatarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem lub brakiem smarowania.

 

 1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek eksploatacji w skrajnie niekorzystnym środowisku
  tj. w warunkach bardzo dużej wilgotności, zapylenia, zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze.

 

 1. Gwarant może odmówić naprawy gwarancyjnej w przypadku braku tabliczki znamionowej lub dostarczenia urządzenia
  z niekompletnym wyposażeniem standardowym.

 

 1. Gwarancją nie są objęte części i elementy urządzenia podlegające normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu takie
  jak szczotki, filtry, koła, łożyska, uszczelnienia i inne