OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsze ogólne warunki umów sprzedaży (zwane dalej OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży
  oraz umów podobnych zawieranych przez ALPHA TECHNOLGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  spółkę komandytową jako sprzedawcę lub dostawcę.

 

 1. Użyte w dalszej części OWS określenia oznaczają:
 • – Sprzedawca – ALPHA TECHNOLOGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka  z siedzibą w Krakowie;
 • – Zakład ALPHA – zakład wchodzący w skład przedsiębiorstwa ALPHA wytwarzający Towar;
 • – Kupujący – podmiot działający w obrocie profesjonalnym będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent ALPHA);
 • – Strony – Sprzedawca i Kupujący;
 • – Towar – towary handlowe sprzedawane przez ALPHA w ramach umowy z Kupującym.
 1. Niniejsze OWS są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie sprzedaży Towarów.
  Tym samym, Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania
  (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania, nawet, jeżeli Sprzedawca nie wyraził
  wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków i zastrzeżeń.

 

 1. Postanowienia OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Postanowienia OWS
  mogą zostać zmienione jedynie poprzez odpowiedni zapis w umowie sprzedaży lub umowie podobnej.
  W takim przypadku zapisem nadrzędnym jest zapis umowy.

 

 1. OWS są publikowane przez Sprzedającego na stronie internetowej www.alpha.krakow.pl
  co jest równoznaczne z ich udostępnieniem Kupującemu przed zawarciem umowy.
 1. ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy. W przypadku jakiejkolwiek
  zmiany oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej w zamówieniu przez Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem
  potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny
  z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

 

 1. Oferty przekazywane telefonicznie, listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej nie stanowią podstawy zawarcia umowy.
  Umowa zostaje zawarta po otrzymaniu pisemnego zamówienia Odbiorcy, wysłaniu przez Dostawcę pisemnego potwierdzenia zamówienia i ostatecznej
  zwrotnej pisemnej akceptacji przez Odbiorcę warunków ustalonych w przesłanym potwierdzeniu zamówienia.

 

 1. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.),
  do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
  Postanowienia ustępu 1 zdanie 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

 

 1. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku
  z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące dla Sprzedającego.

 

 1. Dla ważności zawarcia umowy lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone
  drugiej stronie na piśmie pocztą, a za pośrednictwem faksu lub e-maila jedynie w przypadku pisemnego uzgodnienia takiego sposobu.

 

ALPHA TECHNOLOGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 30-149 Kraków, ul. Balicka 182, tel +48 12 639 09 00, fax +48 12 637 89 76,
alpha@alpha.krakow.pl, NIP 6772350714, REGON 121351036, NIP UE PL6772350714 KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000536195

 

Bank:Raiffeisen Bank Polska S.A. PL69 17501048 0000000001080587 (PLN) BIC: RCBWPLPW ,Bank DnB NORD Polska S.A. PL35 21900002 3000004671990201 (EUR)
BIC: MHBFPLPW, Bank Handlowy w Warszawie S.A. PL90 103011880000000062717246 (USD) BIC: CITIPLPX