OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

         I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsze ogólne warunki umów sprzedaży (zwane dalej OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży
  oraz umów podobnych zawieranych przez ALPHA TECHNOLGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  jako sprzedawcę lub dostawcę.

 

 1. Użyte w dalszej części OWS określenia oznaczają:
 • – Sprzedawca – ALPHA TECHNOLOGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;
 • – Zakład ALPHA – zakład wchodzący w skład przedsiębiorstwa ALPHA wytwarzający Towar;
 • – Kupujący – podmiot działający w obrocie profesjonalnym będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent ALPHA);
 • – Strony – Sprzedawca i Kupujący;
 • – Towar – towary handlowe sprzedawane przez ALPHA w ramach umowy z Kupującym.
 1. Niniejsze OWS są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie sprzedaży Towarów.
  Tym samym, Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania
  (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania, nawet, jeżeli Sprzedawca nie wyraził
  wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków i zastrzeżeń.

 

 1. Postanowienia OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Postanowienia OWS
  mogą zostać zmienione jedynie poprzez odpowiedni zapis w umowie sprzedaży lub umowie podobnej.
  W takim przypadku zapisem nadrzędnym jest zapis umowy.

 

 1. OWS są publikowane przez Sprzedającego na stronie internetowej www.alphatechnology.com.pl
  co jest równoznaczne z ich udostępnieniem Kupującemu przed zawarciem umowy.

         

II. ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy. W przypadku jakiejkolwiek
  zmiany oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej w zamówieniu przez Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem
  potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny
  z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

 

 1. Oferty przekazywane telefonicznie, listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej nie stanowią podstawy zawarcia umowy.
  Umowa zostaje zawarta po otrzymaniu pisemnego zamówienia Odbiorcy, wysłaniu przez Dostawcę pisemnego potwierdzenia zamówienia i ostatecznej
  zwrotnej pisemnej akceptacji przez Odbiorcę warunków ustalonych w przesłanym potwierdzeniu zamówienia.

 

 1. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.),
  do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
  Postanowienia ustępu 1 zdanie 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

 

 1. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku
  z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące dla Sprzedającego.

 

 1. Dla ważności zawarcia umowy lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone
  drugiej stronie na piśmie pocztą, a za pośrednictwem faksu lub e-maila jedynie w przypadku pisemnego uzgodnienia takiego sposobu komunikowania się przez Strony. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.

 

 1. Informacja handlowa taka jak: zapytanie ofertowe, katalog, reklama pochodząca od Sprzedawcy nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wiąże Sprzedawcy, chyba że wyraźnie zaznaczono na nich inaczej.

 

III. PRAWO WŁASNOŚCI

 

 1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego Towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu   art. 193 § 2 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania Towaru a w przypadku powierzenia Towaru przewoźnikowi z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu.

 

IV. CENA

 

 1. Cena za sprzedawany Towar będzie określona każdorazowo w ofercie albo w innym porozumieniu handlowym.

 

 1. Wszelkie ceny należy rozumieć jako ceny, do których doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnej wysokości.

 

 1. Cena, o ile strony nie uzgodniły inaczej, jest ceną loco Zakład ALPHA i nie zawiera kosztów transportu i ubezpieczenia Towaru.

 

 1. Cenę Towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia.

 

 1. Jeżeli cena będzie określona w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły, iż cena zostanie zapłacona w walucie, w której została określona cena.

 

 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie albo innym porozumieniu handlowym na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Kupujący nie ma prawa do zatrzymania zapłaty z jakiegokolwiek tytułu jak i dokonania potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy z wierzytelności Sprzedawcy wynikających z umów sprzedaży Towarów.

 

V. ODBIÓR TOWARU I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

 

 1. Towary będą odbierane przez Kupującego w dacie odbioru ustalonej w Potwierdzeniu. W razie opóźnienia w odbiorze Towarów przez Kupującego, koszty składowania Towarów obciążają Kupującego.

 

 1. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna Towaru. Po zbadaniu Towaru podpisany zostanie dokument jego wydania. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu Towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.

 

 1. Strony ustalają, iż koszt załadunku Towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

VI. GWARANCJA

 

Gwarancją objęte są tylko Towary, dla których został sporządzony i wydany Kupującemu oddzielny dokument gwarancji. Kupujący nie posiada roszczenia o wydanie dokumentu gwarancyjnego.

VII. WADY RZECZY SPRZEDANEJ

 1. O wadach Towaru, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie (nie później niż w 3 dni) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.

 

 1. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy Towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli Towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.

 

 1. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko, co do wadliwości Towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.

 

 1. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanej partii Towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy Towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana Towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany Towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

 

 1. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania Towaru.

 

 1. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany Towar.

VIII. OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH I WYDANIU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 

 1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany Towar Sprzedawca uprawniony będzie do żądania zapłaty przez Kupującego odsetek w wysokości odsetek ustawowych.

 

 1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem Towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

 

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę, za wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedającego.

 

 1. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto Towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego.

 

 1. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części, Kupujący nie ma prawa (o ile takie prawo będzie mu przysługiwać) odstąpić od umowy w części wykonanej.

 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie wynikło wskutek działania siły wyższej. Strony ustalają, ze „siła wyższa” oznacza w szczególności: wszelkie okoliczności, w wyniku których realizacja zamówienia przez Sprzedającego jest niemożliwa, problematyczna lub nieproporcjonalnie kosztowna, do tego stopnia, że nie można racjonalnie wymagać od Sprzedającego wykonania umowy np. strajk, brak dostawy produktów, materiałów lub usług do Sprzedającego, które to produkty, materiały i usługi są konieczne dla realizacji zamówień Kupującego, wojna, klęski żywiołowe, inne podobne zdarzenia.

IX . ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ TOWAR

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez Towar po jego odebraniu przez Kupującego.

X. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO, MIEJSCE REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ

 

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Krakowie.

 

 1. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

 

 1. Miejscem realizacji wszelkich wynikających z Umowy zobowiązań jest miejscowość, w którym znajduje się Zakład ALPHA.

XI. INNE POSTANOWIENIA

 

 1. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych OWS wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst OWS nie może być interpretowany na ich podstawie.

 

 1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie narusza to skuteczności i ważności pozostałych postanowień Umowy. W miejsce postanowienia nieważnego albo nieskutecznego obowiązuje takie postanowienie, które w możliwie największym stopniu odpowiada intencjom Stron oraz jego celowi prawnemu i gospodarczemu, które Strony chciały osiągnąć za pomocą takiego postanowienia nieważnego albo nieskutecznego.

 

 1. Kupujący akceptując OWS wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania umowy jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

 

 1. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.

 

  1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub adresu do doręczeń. Brak zawiadomienia powoduje, że przesyłka przesłana na adres wskazany w zamówieniu lub innym porozumieniu handlowym uważana jest za skutecznie doręczoną po jednokrotnym bezskutecznym awizowaniu.

Kraków, lipiec 2015 r.

 

ALPHA TECHNOLOGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 30-149 Kraków, ul. Balicka 182, tel +48 12 639 09 00, fax +48 12 637 89 76,
alpha@alpha.krakow.pl, NIP 6772350714, REGON 121351036, NIP UE PL6772350714 KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000999896

 

Bank:Raiffeisen Bank Polska S.A. PL69 17501048 0000000001080587 (PLN) BIC: RCBWPLPW ,Bank DnB NORD Polska S.A. PL35 21900002 3000004671990201 (EUR)
BIC: MHBFPLPW, Bank Handlowy w Warszawie S.A. PL90 103011880000000062717246 (USD) BIC: CITIPLPX